POPIS POSKYTOVANÉ

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění  pozdějších předpisů a přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 


 

 

Poskytovatel: „Máš čas?“ z.s.

 

Se sídlem: Mniší 150, Kopřivnice

Zastoupena: Bc. Michalem Raškou

IČ: 265 84 344 

DIČ:  CZ26584344 (neplátce DPH)

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1771825339/0800

Zapsána: Registrace u MV ze dne 22.2.2002

E-mail: ndcracek@seznam.cz

Webové stránky: http://www.mascas.cz

 Název sociální služby:


Nízkoprahové denní centrum Racek.
Adresa: Horní 1113, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 790 232 245, 244
E-mail: ndcracek@seznam.cz
http://www.mascas.cz/Racek
Identifikátor služby 7075078
 


 Místo poskytování sociální služby:

 

  Kopřivnice


 

Poslání

 

Usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu v životech osob bez přístřeší v Kopřivnici.

 


 

Cíle poskytované sociální služby:


• Zdravotní a sociální rizika spojena s životem na ulici jsou minimalizována.
• Uživatelé mají možnost uspokojit své základní potřeby.
• Uživatelé služby aktivně řeší svou nepříznivou situaci.
• Uživatelé získávají ekonomickou nezávislost.
• Situace osob bez přístřeší v Kopřivnici je mapována.

 Zásady poskytované sociální služby:


• Důvěra a respekt.
• Snadná dostupnost pro všechny klienty bez zbytečné administrativy.
• Anonymita a mlčenlivost.
• Flexibilita, službu p
řizpůsobujeme dle přání a potřeb uživatelů s ohledem na kapacitu zařízení.
• Rovný a partnerský přístup bez diskriminace.
• Dobrovolnost, není povinnost k nám docházet.
• Základní nabídka je zdarma.

 Cílová skupina klientů


• Osoby bez přístřeší
• Osoby v krizi
• Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

 


 

Služba je určena pro osoby z cílové skupiny (výše), které


• Nemají možnost se umýt, použít toaletu, převléknout se, najíst se.
• Jsou bez dokladů, financí, práce.
• Hledají zázemí, teplo, bezpečí.
• Se vrátily z výkonu trestu odnětí svobody, jsou propuštění ze zdravotnických, nebo školských zařízení, nebo ústavní péče.
• Bydlí v nevyhovujících podmínkách.
• Se ocitly v tíživé životní situaci z důvodu hmotné nouze, rozpadu rodiny, zdravotního onemocnění, ztrátou důvěry v instituce, ztráty vůle k životu.
• Žijí způsobem, který vede ke konfliktu se společností.
• Vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (v terénu)

 Služba není určena pro


• Osoby trvale či dlouhodobě bydlící.
• Osoby, které v důsledku požití alkoholu a jiných návykových látek ztratili sebekontrolu nad motorickými a/nebo fyziologickými funkcemi.
• Agresivní jedince.
• Osoby v důvodném podezření, že jsou nositeli závažného infekčního onemocnění, které se přenáší kontaktem, vzdušnou inhalací atd. (budeme řešit v součinnosti se zdravotnickými zařízeními).
• Osoby porušující pravidla nízkoprahového denního centra Racek.
 Jednání se zájemcem o službu


Zájemce o službu může přijít do zařízení bez jakéhokoli doporučení. Není povinen se prokazovat občanským průkazem či jinými doklady.


První kontakt žadatele se službou (dále jen prvokontakt) je dostatečně informovat zájemce o poskytovaných službách, jeho právech a povinnostech. Během prvokontaktu je stanoven základní osobní cíl zájemce o službu a je s ním uzavřena smlouva o poskytování služby. Pověřený pracovník během prvokontatku zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny, co od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem, bude poskytovaná služba dohodnuté cíle klientovi pomáhat naplňovat. Prvokontakt je prováděn prakticky kdekoliv. Jednoduše vždy tam, kde se setkají pracovník a klient – zájemce o službu. Před zařízením, v kontaktní místnosti, v terénu i poradenské místnosti. Při prvokontaktu klient dostává zároveň i leták o právech a pravidlech v zařízení. Pracovník při prvokontaktu napomáhá ke stabilizaci příchozího. Snaží se předat takové množství informací, které je daný člověk schopen vstřebat. Doptává se, zda byly informace srozumitelné, kolik času bude příchozí potřebovat ke svému rozhodnut


Cíle prvokontaktu:


1. Informovat zájemce o:
• Cílové skupině, pro kterou je sociální služba NDC Racek určena,
• Nabídce služeb, pravidlech v zařízení, právech klienta, cenách za nabízené
placené služby, otevírací době, formách spolupráce při zlepšování klientovy
situace.
• Součástí je prohlídka zařízení.
• Možnosti využít návazné sociální služby.

2. Zjistit o zájemci:
• Zda-li je naší cílovou skupinou.
• Jaké jsou jeho potřeby.
• Jaké je jeho sociální zázemí (možnost spolupráce s jeho rodinou).
• Jaká jsou jeho očekávání - stanovení základního osobního cíle v poskytnuté
sociální službě.

3. Uzavřít se zájemcem:
• Smlouvu (ústní nebo písemnou) o poskytování naší služby. V momentě, kdy je se
zájemcem uzavřena ústní, čí písemná smlouva, stává se klientem naší služby.
• (Pokud klient nespadá do naší cílové skupiny - doporučíme sociální službu jiného, pro něj vhodnějšího zařízení.)
 Otevírací doba letní čas:
 

 

Ambulantní  forma

Individuální/sociální poradenství

Terénní forma

Po

8:00 - 12:00

12:00-13:00

13:00 – 15:30

Út

8:00 - 12:00

12:00-15:00

 

St

8:00 - 12:00

12:00-13:00

13:00 – 15:30

Čt

8:00 - 12:00

12:00-15:00

 

8:00 - 12:00

12:00-14:00

 

Otevírací doba zimní čas:

 

Ambulantní  forma

Individuální/sociální poradenství

Terénní forma

Po

8:00 - 13:30

13:30-14:00

14:00 – 15:30

Út

8:00 - 13:30

13:30-15:00

 

St

8:00 - 13:30

13:30-14:00

14:00 – 15:30

Čt

8:00 - 13:30

13:30-15:00

 

8:00 - 13:30

13:30-14:00

 

 Popis realizace sociální služby (naplnění základních činností ze zákona):

 

Základní nabídka služeb

 

• Sociální poradenství
• Potravinový servis, kuchyň
• Pračka, sprcha, WC, sociální šatník

• Uživatelům aktivně nabízíme podporu v řešení jejich tíživé situace a to na základě individuálně určených potřeb. Vybízíme k využívání služeb centra zejména hygienického zázemí, pomáháme při přípravě stravy, poskytujeme instantní polévky.
• Provádíme sociální poradenství v oblastech:
Bydlení, Práce, Zdraví, Sociálních dávek, Zákonů
• Pomáháme při prosazování práv, oprávněných zájmů a vyřizování běžných záležitostí lidí bez přístřeší. Motivujeme uživatele k využívání návazných služeb.
• Sprcha: Pokud má uživatel vlastní mýdlo a ručník, je využití sprchy zdarma. Ručník a mýdlo (pokud klient nemá vlastní) zapůjčujeme za 5 Kč.
• Pračka: Využití pračky je zdarma, pokud má uživatel služby prášek na praní. Ten je zpoplatněn částkou 5 Kč .
• Kuchyň: Využití kuchyně je zdarma. Instantní, tzv. čínská polévka je v centru prodávána za 4 Kč, káva stojí také 4 Kč.
• Sociální šatník: Poskytujeme též oděvy ze sociálního šatníku - zdarma.

Pokud uživatel služby nemá peníze, je mu založen tzv. "Hygienický a potravinový kredit". Ten umožňuje klientům čerpat služby centra i bez financí do výše stanoveného limitu. Zároveň však jsou s touto osobou realizovány intervence ve směru zabezpečení legálního příjmu.
 

Úhrady za služby


Vše je zdarma s výjimkou:
• Instantní polévky: 4Kč
• Kávy: 4 Kč
• Ručník mýdlo šampón – dohromady 5Kč
• Prášek na praní – 5Kč

Pokud má klient ručník mýdlo, šampón, nebo prací prášek vlastní, je využití sprchy, resp. pračky zdarma.

 


 

Další možnosti, které služba nabízí

 

• Telefon pro kontakt s potenciálním zaměstnavatelem, s rodinou

• PC s internetem

Uschování osobních věcí v objemu 120L

• TV

 

Vše zdarmaVyřizování stížností


• Osobně: v případě připomínek, přání a stížností na pracovnice podřízené vedoucímu zařízení se obracejte na vedoucího zařízení NDC Racek. V případě potřeby podání stížnosti na vedoucího se obracejte na vedoucího sociálního odboru v Kopřivnici, nebo na místostarostu/ku (garanta za sociální oblast v Kopřivnici) nebo na Ombucmana nebo na Helsinský výbor.
• Zápisem do knihy stížností: kniha stížností je zavěšena u nástěnky v kontaktní místnosti. Odpověď naleznete tamtéž.
• Telefonicky: 790 232 245 (vedoucí služby), 790 232 244 (sociální pracovnice) odpověď telefonicky.
• E-mailem: na adresu ndcracek@seznam.cz . Odpovíme vám na Váš e-mail.
• Vložením dotazu či stížnosti do poštovní schránky: (je umístěna zvenčí na stěně vedle vstupních dveří do NDC Racek, na ulici Horní 1113, Kopřivnice 742 21 )
• Poštou: na adresu NDC Racek, ulice Horní 1113, Kopřivnice 742 21
• Při skupinových posezeních: Vždy ve čtvrtek se koná skupinové posezení pracovníků a klientů. Zde je prostor vznést připomínku, přání, či stížnost. Odpovíme okamžitě, nebo jak se domluvíme.

Odpovědi hledejte na nástěnce v NDC Racek, popř. uveďte, jakým způsobem Vám můžeme odpovědět. Odpovědi dostanete do jednoho měsíce.
 Maximální kapacita poskytované sociální služby


• Ambulantní: 20 klientů - počet uživatelů ve stejný čas v zařízení
• Terénní: 8 klientů - počet uživatelů v den, kdy terénní služba probíhá
 Ukončení služby


• Svobodným a dobrovolným rozhodnutím uživatele ukončit využívání služby (bez udání důvodu).
• Dosáhnutím stanoveného cíle klienta, uživatel vyřeší svoji nepříznivou situaci (přestane být cílovou skupinou zařízení).
• Uživatel zařízení nenavštěvuje, nevyužívá služby NDC déle než 6 měsíců a zařízení o něm nemá žádné zprávy.
• Uživatel bydlí déle než půl roku v jiném bydlení, než je sociální služba.

Pokud se klient v budoucnu opět stane osobou bez přístřeší, bude s ním uzavřena nová smlouva a on může kdykoliv opět začít bez omezení služeb NDC využívat.
 Fakultativní služby


• PC s internetem – zdarma
Služební telefon pro kontaktování nabídek práce, rodiny, bydlení, zdravotnických zařízení – zdarma.
• TV – zdarma
 Prostory, materiální a technické vybavení


Popis objektu - zařízení je situováno v přístavku, který vznikl mezi dvěma domy na ulici Horní 1113. Má samostatný vchod. Počet místností je 8.

• Denní/ kontaktní místnost je vybavena omyvatelnými sedacími soupravami, konferenčními stolky, TV, PC s internetem.
• Kuchyňka je vybavena sporákem s troubou, rychlovarnou konvicí, běžným kuchyňským nádobím, dřezem a kuchyňskou linkou.
• Hygienické zázemí- 2x sprchový kout, 4x umyvadla, WC muži, WC ženy, úklidová místnost.
• Prádelna – pračka, 6x sušák.
• Prostorná sprcha pro hendikepované uživatele.
• V suterénu 1x dílna s ponkem.
• Vstup do zařízení je bezbariérový – doprava invalidní plošinou.
 Dne 1. 11. 2017

 

 

       

 

 

 

 

►Kniha Přání,
stížností, dotazů
a vzkazů

 

Prohlídka prostor a prezentace služeb

 

Prezentace sociální služby

 

Skupinová sociální práce.. Bc. práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↑

 

  

 

 

hlavní

stránka