S T A N O V Y   S P O L K U

„Máš čas?“, z. s.

Čl. I

Název a sídlo

 „Máš čas?“, z. s. (dále jen „spolek“) sídlí v Kopřivnici.

Čl. II

Charakter spolku

Spolek je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou a nevládní organizací sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy, pohlaví, věku nebo jakýchkoli jiných důvodů.

Čl. III

Účel spolku

1.    Účelem spolku je působení v oblasti obecně prospěšných činností a to zejména směrem k sociálně vyloučeným osobám nebo skupinám osob a podpora aktivit dotýkajících se sociální péče, sociální prevence a pomoci v hmotné nouzi.

2.    Účelem spolku je dále sdružování občanů, kteří se angažují též v oblasti prevence kriminality a volnočasových aktivit zaměřených na všechny skupiny osob.

3.    Účelem spolku je také nabídnout a motivovat občany k zdravému životnímu stylu, prosazování všestranného rozvoje osobnosti.

Čl. IV

Členství ve spolku

1.    Členem spolku se může stát fyzická osoba, která souhlasí s jeho účelem, dodržuje jeho stanovy a aktivně se zapojuje při jeho činnosti. Členství vzniká dnem přijetí za člena, o kterém rozhoduje Sněm.

2.    Evidence členů spolku:

a)         je vedena v Knize členů spolku „Máš čas?“, z. s. (dále jen „Kniha členů).

b)        je uložena a zpřístupněna u předsedy spolku

c)         svůj vstup potvrdí člen podpisem v Knize členů.

d)        výmaz ze seznamu členů provádí předseda

3.    Členství ve spolku zaniká:

e)       dobrovolným vystoupením člena učiněným doručením písemného oznámení o vystoupení na adresu sídla spolku, nebo elektronicky k rukám předsedy,

f)        vyloučením člena z důvodů vážného porušení stanov, dlouhodobého nezájmu o dění ve spolku nebo z jiných vážných morálních důvodů,

g)       úmrtím člena.

 

Čl. V

Práva a povinnosti členů

1.    Člen má právo:

a)      podílet se na činnosti spolku,

b)      být informován o celkové činnosti spolku,

c)      volit do orgánů spolku dosažením 15 let věku,

d)      být volen do orgánů spolku, dovrší-li v den volby 18 let věku.

2.    Člen má povinnost:

a)      dodržovat stanovy spolku,

b)      aktivně se podílet na činnosti spolku směrem k naplňování jeho účelu.

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:

a)      Sněm,

b)      Rada.

Čl. VII

Sněm

1.    Nejvyšším orgánem spolku je sněm, který je tvořen všemi členy spolku.

2.    Sněm je organizován a svoláván podle potřeby, nejméně však 1x ročně.

3.    Sněm svolává Rada nebo její Předseda včasným oznámením, nejméně však tři dny předem.

4.    Pokud alespoň 1/3 členů spolku písemně požádá kteréhokoliv členy Rady o svolání Sněmu, je Rada nebo Předseda povinen svolat Sněm do 5 dnů od obdržení žádosti.

5.    Sněm je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Nesejde-li se nadpoloviční většina, je Sněm usnášeníschopný po uplynutí 30 minut od zahájení, přičemž musí být splněna podmínka účasti minimálně 1/3 členů.

6.    Sněmu přísluší:

a)      projednávat a schvalovat návrhy stanov spolku, včetně jejich změn a doplňků,

b)      rozhodovat o členství ve spolku,

c)      rozhodovat o povinnosti platit členský příspěvek a jeho výši, určovat jeho splatnost,

d)      schvalovat rozpočet a výroční zprávu,

e)      volit a odvolávat členy Rady,

f)        určovat koncepci spolku a jeho cíle na příští období,

g)      schvalovat či zamítat návrhy Rady,

h)      rozhodovat o zrušení celého spolku.

7.    Při hlasování má každý člen jeden Hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny.

8.    Sněm rozhoduje o změně stanov dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech (kromě rozhodnutí o zániku spolku, viz. čl. X odst. 2) nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl. VIII

Rada

1.    Rada je statutární orgán spolku, řídí se usnesením Sněmu a odpovídá mu za svou činnost.

2.    Rada je tříčlenná ve složení předseda, místopředseda, hospodář a její členové musí být starší 18 let.

3.    Členové Rady jsou voleni Sněmem, a to na období 3 let.

4.    Radě přísluší:

a)      řídit spolek,

b)      svolávat Sněm,

c)      zpracovávat rozpočet, plánovat aktivity, zpracovávat uzávěrky hospodaření,

d)      navrhovat Sněmu založení organizačních jednotek bez vlastní právní subjektivity vykonávajících činnost v souladu s posláním spolku,

e)      sjednávat a rozvazovat pracovní poměr zaměstnanců těchto organizačních jednotek.

5.    Za spolek jedná ve všech věcech samostatně a zastupuje jej navenek předseda. Předseda dále svolává a řídí zasedání Rady a Sněmu.

6.    Ostatní členové Rady jednají společně s předsedou, v případě potřeby mohou být pověřeni zastupováním spolku navenek samostatně, a to v tomto pořadí:

a)      předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci zastupuje místopředseda,

b)      místopředsedu ze stejných důvodů zastupuje hospodář.

Toto pověření musí mít písemnou formu a musí být potvrzeno nejméně dvěma členy Rady. Pokud nemůže být splněna tato podmínka, jedná o pověření Sněm. Členové Rady potvrdí souhlas s tímto pověřením podpisem v Knize členů.

Čl. IX

Hospodaření spolku

1.    Jmění spolku je nedělitelné. Jměním se rozumí majetek nemovitý, movitý a peněžní prostředky.

2.    Příjmy spolku tvoří:

a)      členské příspěvky,

b)      příjmy z pořádaných akcí,

c)      dary,

d)      podpory, granty,

e)      dotace,

f)        subvence,

g)      vlastní hospodářská činnost.

3.    Spolek nakládá se svým jměním v souladu s platnými právními předpisy a vlastními stanovami.

 

Čl. X

Zánik spolku

1.    O dobrovolném zániku spolku má právo rozhodnout výhradně Sněm, který současně rozhodne, jak má být naloženo se jměním spolku.

2.    Pro rozhodnutí o zániku spolku se musí vyslovit alespoň 2/3 všech členů spolku a to písemnou formou.

Čl. XI

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku může být jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.